Basic Calculus

Basic calculus is taught during the first semester, with a small exception for integrals which come at the begining of the second semester.

Altogether, during the first semester, you should have three tests covering the material from basic algebraic operations to derivatives. The first test during the second semester should cover the topic of integrals.

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej jest nauczany podczas pierwszego semestru, z drobnym wyjątkiem całek, które pojawiają się dopiero na początku drugiego semestru.

Łącznie, podczas pierwszego semestru, powinieneś mieć trzy kolokwia pokrywające materiał od podstawowych operacji na liczbach aż do pochodnych. Pierwsze kolokwium w drugim semestrze powinno być poświęcone całkom.

Basic algebraic operations (12 files)

Relations, functions and their graphs (26 files)

The absolute value function (2 files)

Infinite sequences (4 files)

Limits and continuity (5 files)

Derivatives (8 files)

Integration (13 files)